WGA (hiaat) premie
Een werkgever kan en mag premie verhalen op het loon van de werknemer.
Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
Welke premie mag wanneer worden verhaald?
 • Gedifferentieerde WGA-vast premie (vanaf 2007, 2006 vast: 0,09%)
 • Gedifferentieerde WGA-flex premie vanaf 2014
 • WGA-Hiaat (verzekeringspremie) basis en uitgebreid
Er is geen verplichting voor de werkgever om de premie te verhalen op het loon van de werknemer. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg afspraken maken over het deel van de premie dat door de werknemer wordt betaald, mits die voor de WGA-vast en -flex maar niet meer bedraagt dan 50%.
 
Gedifferentieerde WGA-vast en -flex premie (verder te noemen WGA-premie)
In de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (verder af te korten als Wfsv) is geregeld dat de werkgever maximaal de helft van de gedifferentieerde WGA-premie mag verhalen op de werknemer (artikel 34 lid 2 Wfsv)(zie ook: het Handboek Loonheffingen 2014, artikel 5.16.1 - blz.66).
Wanneer een werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, mag de werkgever de verzekeringspremie 'tot ten hoogste de helft' verhalen op het loon van zijn werknemer (artikel 41 lid 1 Wfsv). 
Volgens opgave van de Belastingdienst mag de gedifferentieerde ZW-flex premie (vanaf 2014 onderdeel van de Werk Hervattings Kas) niet op de medewerker worden verhaald.
Verhaal van de hoogte van de verzekeringspremie is niet gemaximeerd (zoals het wel is in het publiek bestel).
De verhaalsmogelijkheid is een transactie tussen werkgever en werknemer onderling.
Verhaal van premie
Wanneer premie wordt verhaald op het loon van de werknemer, is dat loon gemaximeerd tot € 52.763,00, zijnde het maximum ingevolge de sociale verzekeringswetten.
Inloop
Heeft de werkgever een opslag betaald aan de verzekeraar voor het zogenaamde inloop-risico (van reeds aanwezig zieken of WGA'ers), mag dat deel van de premie eveneens worden verhaald op de werknemers. Het betreft veelal financieringsconstructies waarbij het risico gespreid wordt over een aantal jaren (3, 6 of 9 jaar).
Wanneer een werkgever zelf het risico genomen heeft (niet heeft herverzekerd) is of zijn de uitkering(en) niet te verhalen op de werknemers. Eenmalige koopsom
Een éénmalige koopsom kan niet in één keer voor de helft bij de werknemers verhaald worden. Er moet namelijk spreiding van lasten zijn over een aantal jaren.
Geen verzekering gesloten?
In dat geval mogen 50% van de verwachte WGA-lasten worden doorbelast aan de werknemers. Voorwaarde is wel, dat dit gemaximeerd is op 1,5 keer de gedifferentieerde publieke premie die van toepassing zou zijn geweest.
Eenzijdige bevoegdheid
De werkgever mag zelf beslissen over verhaal van maximaal 50% van de gedifferentieerde WGA-premie op het loon van de werknemer. Er hoeft geen overleg te worden gepleegd met de werknemers, OR of vakbonden over de premie-inhouding.
Naar mate ‘gewacht’ wordt met het doorbelasten van een deel van de gedifferentieerde WGA-premie, zou de situatie kunnen ontstaan, dat de werknemer zich beroept op ‘gewoonterecht’. Advies is daarom, niet te wachten met het (deels) doorbelasten van de gedifferentieerde WGA-premie.
Bruto of netto premie voor de medewerker?
De Tweede Kamer heeft op 25 november 2008 het voorstel van de Kamer aangenomen om in de Wet op de Loonbelasting 1964 te regelen dat de WGA-premie die de werkgever op zijn werknemer verhaalt, niet op het bruto loon in mindering mag worden gebracht. Een en ander is terug te vinden in Hoofdstuk II, artikel 11c.
Het deel van de WGA-premie dat op de werknemer verhaald wordt is een bijdrage en geen premie.
Om die reden is gekozen voor een netto verhaalsmogelijkheid. Er is, met andere woorden, geen sprake van een werknemerspremie die de werkgever moet of kan inhouden afdraagt aan een of ander fonds en / of de Belastingdienst. De werkgever mag het verhaalde bedrag zelf houden (ook al zou de werkgever nog bij het UWV verzekerd zijn).
Kort en bondig: de werknemersbijdrage is niet aftrekbaar voor de loonheffing of sociale verzekeringspremies.

Sociaal Akkoord Stichting van de Arbeid d.d. 11 april 2013
In de "Bijlage 'Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020' (Stichting van de Arbeid)", pagina 18, staat dat het sociaal akkoord de verhaalsmogelijkheid van de WGA-premie niet uitsluit, maar voor de toekomst wil men het systeem veranderen door de premie over het brutoloon i.p.v. het nettoloon te berekenen. Daardoor zou de Wfsv en de WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) aangepast moeten worden om de premie ten laste te laten brengen van het brutoloon. Dit betreft een voorstel en nog geen wet!
Premieheffing over een afwijkende loonsom
De helft van de verzekeringspremie mag worden verhaald op het netto loon van de werknemer. Maar mag een werkgever ook een premie berekenen over een afwijkende SV-loonsom, bijvoorbeeld exclusief de lonen voor tijdelijke werknemers en oproepkrachten? Indertijd was Minister Donner van mening dat dit toegestaan was. Het is niet toegestaan om alleen een premie in te houden bij de werknemers met een vast dienstverband. Dit zou leiden tot een onderscheid naar aard van het dienstverband wat verboden is op grond van artikel 7:649 BW.
Rol van de ondernemingsraad (OR)
De OR heeft een advies taak in deze. In de discussie met de OR over het al dan niet eigen risicodrager worden van de WGA, kan meespelen dat in het privaat bestel meer of minder verzekeringspremie voldaan moet worden, waardoor er op de werknemers meer of minder premie wordt verhaald.

WGA-Hiaat basis verzekeringspremie
De werkgever kan en mag de WGA-Hiaat verzekeringspremie verhalen op het bruto loon van de werknemer. Op CAO-niveau kunnen afspraken gemaakt zijn over een verdeling van de premie. Check de CAO op dit punt. Er gelden een aantal uitzonderingen, te weten:
 1. De werknemer verdient minder dan het minimumloon, in 2016 is dit minimumloon € 19.758,82  (vanaf 23 jaar);
 2. De werknemer is ouder dan 60 jaar;
 3. De werknemer heeft een WAO-uitkering.
Werknemer verdient minder dan het minimumloon op jaarbasis
Wanneer de werknemer op jaarbasis minder verdient dan het minimumloon, is er geen sprake van een WGA-Hiaat. Het WGA-Hiaat kan ontstaan bij een loondervingsuitkering. Het WGA-Hiaat bestaat uit het verschil tussen het dagloon en het minimumloon, vermenigvuldigd met het vastgestelde uitkeringspercentage. Ligt het loon rond het minimumloon, dan zal er geen sprake zijn van een WGA-Hiaat.
Werknemer is ouder dan 60 jaar en 0 maanden
Bij wet is geregeld een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 104 weken (artikel 7:629 lid 1). De loongerelateerde uitkering is minimaal 3 maanden en wordt verlengd met een maand voor ieder volledig kalenderjaar dat het arbeidsverleden de duur van 3 maanden overstijgt. De totale uitkeringsduur is echter 38 maanden (artikel 59 lid 1 WIA).
104 weken (24 maanden) + 38 maanden = 62 maanden.
De AOW gaat in 2016 in op 65 jarige leeftijd + 2 maanden (art. 7a, lid 1 sub c AOW)
Met andere woorden: iemand die 60 jaar is, heeft (waarschijnlijk) geen WGA-Hiaat meer (2013 situatie).

Voor een werknemer wiens recht op een WIA-uitkering ontstond voor 1 januari 2008, wordt artikel 59, eerste lid vervangen door artikel 127 WIA: 'overgangsrecht betreffende de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA uitkering'. Vervolgens wordt in tabelvorm aangegeven hoelang de loongerelateerde uitkering precies zal zijn.
Werknemer heeft een WAO-uitkering
Degenen die al recht op een WAO uitkering hebben, blijven onder de WAO vallen. Het kan nog zijn, dat een WAO'er wordt herbeoordeeld en gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard. In dat geval blijft de werknemer onder de WAO vallen.
Wettelijk verbod
In artikel 7:938 BW  is geregeld, dat wanneer de verzekeraar geen risico loopt, er geen premie mag worden ingehouden op het loon van de werknemer. Dit geldt ook voor de WGA-Hiaat verzekeringspremie.
Basis WGA-Hiaat en de premie
De werkgever kan besluiten de (verzekerings)premie te verhalen op het loon van de werknemer.
 1. Inhouding op het brutoloon, tot een maximum van € 52.763;
 2. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de medewerker;
 3. Omdat de premie fiscaal aftrekbaar is, leidt dit tot een lager loon voor de loonheffing en daarmee tot een lagere grondslag voor de sociale verzekeringen.

WGA-Hiaat uitgebreide dekking - verzekeringspremie
De werkgever kan en mag ook hier de WGA-Hiaat verzekeringspremie verhalen op het bruto loon van de werknemer. Op CAO-niveau kunnen afspraken gemaakt zijn over een verdeling van de premie. Check de CAO op dit punt. Er gelden een tweetal uitzonderingen, te weten:
 • De werknemer is 63 jaar en 6 maand of ouder;
 • De werknemer heeft een WAO-uitkering (zie boven).
U kunt hier de disclaimer lezen. Gewijzigd op 29-03-2016